Všeobecné podmínky Pražské univerzity

 • Pražskou univerzitu pro každého zajišťuje Sektor odborných činností Prague City Tourism (dále jen SOČ PCT)
 • zaplacením cyklu posluchač souhlasí se Všeobecnými podmínkami Pražské univerzity pro každého
 • pokud nebude avizováno jinak, vstupné do objektů si hradí účastníci sami na místě konání akce
 • informace uvedené v konečných programech jsou platné v době uzávěrky konečných programů. Pro ověření aktuálních informací slouží posluchačům webové stránka „Informace pro posluchače“ (http://www.praguecitytourism.cz/cs/nase-cinnost/prazska-univerzita-pro-kazdeho/informace-pro-posluchace-11784), která zároveň slouží jako hlavní informační kanál.
 • posluchači se zavazují řídit se pokyny organizačních pracovníků PCT, průvodců, bezpečnostními předpisy jednotlivých objektů a zásadami slušného chování. PCT si vyhrazuje právo toto chování od posluchačů vyžadovat
 • kurzovné se vrací pouze ve výjimečných případech (dlouhodobé závažné onemocnění, aj.), které jsou písemně doloženy (např. potvrzení od lékaře); každý případ bude posuzován individuálně
 • posluchači za sebe mohou na akci poslat náhradníka, který před začátkem akce nahlásí organizační pracovnici PCT své jméno i jméno posluchače, kterého nahrazuje
 • v případě dlouhodobé absence je možné své místo postoupit jiné osobě; ohlášení změny osoby posluchače se provádí na SOČ PCT, kde musí být nahlášeno jméno nového posluchače a jeho kontaktní údaje
 • posluchači mají nárok na náhradu dvou ušlých (tj. nenavštívených) akcí v rámci jedné periody (lhostejno, zda se jedná o přednášku nebo vycházku); náhradu je možné nárokovat až po konání „nenavštívené“ akce a náhradou si posluchači mohou vybrat akce z ostatních vzdělávacích cyklů Pražské univerzity pro každého – vždy je však nutná předchozí domluva se SOČ PCT. Nárok na náhradu je možné uplatňovat nejpozději ve lhůtě 3 měsíců od ušlé akce.
 • rezervaci (telefonickou či emailovou) je nutné uhradit nejpozději do 14 dní; pokud se posluchač nedomluví se SOČ PCT jinak, rezervace po uplynutí této lhůty automaticky propadá
 • multimediální prezentace jsou autorskými díly lektorů a posluchači nemají nárok je vyžadovat
 • posluchači souhlasí s tím, že mohou být během konání akcí Pražské univerzity pro každého fotografováni za účelem pořízení skupinových ilustračních fotografií